[Advaita-l] Spl Sanskrit lecture by Sri Mani Dravid Sastri ji tomorrow

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Sun May 16 08:19:25 EDT 2021


भगवत्पादश्रीशंकराचार्यजयन्तीमुपलक्ष्य राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
अद्वैतवेदान्तविभागेन शास्त्रपरिरक्षणकेन्द्रेण (गुरुकुलेन) च
अस्मद्कुलपतिवर्याणाम् आध्यक्ष्ये प्रस्थानत्रयविलासः इत्यस्मिन् विषये
विशिष्टव्याख्यानं समायोजयिष्यते। तत्र महामहोपाध्यायाः ब्रह्मश्री आर्.
मणिद्राविडशास्त्रिणः विशिष्टव्याख्यानं विधास्यन्ति।

कार्यक्रमेऽस्मिन् तत्र भवतां समेषाम् उपस्थितिं हार्दं कामयामहे।

दिनाङ्कः – 17-05-21

समयः – अपराह्णे चतुर्वादने

GoogleMeetLink - https://meet.google.com/dkt-sveh-dvu

डा. के. गणपतिभट्टः
अद्वैतवेदान्तविभागाध्यक्षः शास्त्रपरिरक्षणकेन्द्रनिदेशकश्च


More information about the Advaita-l mailing list