Request for Sankara Bhashya

Madhava Kumar Turumella madhava at EMIRATES.NET.AE
Mon Nov 25 10:44:37 CST 1996


Hari Om!

Can someone please provide me the sankara bhashya for
the following Bhagawat Geeta Slokas :
Please send me the sanskrit text (English meaning would not suffice)..

natvEvAhaM jAtunAsaM, natvaM nEmE janAdhipAH
nacaivanabhavishyAmaH sarvEvayamataH paraM || Chap 2-12

yaccApi sarva bhootAnAM beejaM tadahamarjuna |
nata dasti vinA yatsyAt mayAbhootaM carAcaraM || Chap 10-39


braHmaNOhi pratisTHAhaM amRUtasyAvyayasyaca |
SASvatasyaca dharmasya sukhasyaikAMtikasyaca || Chap 14-27

Thanks in advance

Regards
Madhav
--
Seer or not I walk alone...
---
Madhava Kumar Turumella
P.O.Box. No : 22525
Sharjah, UAE.
Phone : 00971-6-597451 (Resi)
Fax : 00971-6-597490
E-Mail : madhava at emirates.net.aeMore information about the Advaita-l mailing list