AmnAya stotram.h VERSE 12

Ravisankar Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Fri Dec 4 18:35:45 CST 1998


Further details about the shrImaTha in badari

devo nArAyaNo namashaktiH pUrNagirIti cha |
sampradAyo nandavAlastIrthaM chALaka nandikA || 12||

Lord of the mATha is shrIman nArAyaNa and shakti is
pUrNa girI. saMpradAyam followed by the maTha is nandavALa and
the sacred water is chAlaka nandikA.

--
Ravi

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list