shrI lalitAtrishatI bhAShyam.h - 4

Ravisankar S. Mayavaram msr at COMCO.COM
Mon Jun 14 08:47:32 CDT 1999


Ravi wrote:

> vistAritAM bahuvidhAM bahubhiH kR^itAM cha
> tIkAM vilokayituM akShatAM janAnAm.h |
> tatratya sarva pada yoga viveka bhAnuM
> tuShTyai karomi lalitA pada bhakti yogAt.h || 4 ||
>

The translation I wrote has few errors. I will post the corrected version
sometime this week.
I apologize for the errors.

Thank you.

RaviMore information about the Advaita-l mailing list